คณะกรรมการสมาคมฯ มีมติชะลอการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัส(COVID-19) จะคลี่คลายและแจ้งความคืบหน้าให้สมาชิกทราบต่อไป

by lawchulaalumni administrator
Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตเก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ได้รับรางวัล "ฬ ดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๔

by lawchulaalumni administrator
Read more

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งข้อขัดข้องในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

by lawchulaalumni administrator
Read more