ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ฬ 16

นายกสมาคม

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ฬ 16

อุปนายกคนที่ 1 

นางศรัณยา ไชยสุต

ฬ 18

อุปนายกคนที่ 2

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

ฬ 21

อุปนายกคนที่ 3

 

 

นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์

ฬ 25

เลขาธิการ

 

 

นายศักดา หาญบุญตรง

ฬ 17

ประธานฝ่ายทะเบียนและนิสิตสัมพันธ์ 

 

 

นางวัลยา แก้วรุ่งเรือง

ฬ 24

ประธานฝ่ายการเงิน

 

 

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

ฬ 21

ประธานฝ่ายปฏิคม 

 

 

พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ฬ 22

 ประธานฝ่ายกิจกรรม

 

 

นางรื่นวดี สุวรรณมงคล

ฬ 24

ประธานฝ่ายหาทุน

 

 

ดร.คณพล จันทน์หอม

ฬ 36

ประธานฝ่ายวิชาการ

 

 

นายฤทธิไกร ทองมาลา

ฬ 39

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

chalermchai25@hotmail.com

 

นางสาวกัญญานุช สอทิพย์

ฬ 16

กรรมการ 

 

นายสุรพล สร้างสมวงษ์

ฬ 19

กรรมการ 

 

นางสาววารี ชินสิริกุล

ฬ 23

กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ฬ 35

กรรมการ 

 

นายปุณยวัจน์ มาลากุล อยุธยา

ฬ 44

กรรมการ 

 porlawman@gmail.com