2558

ศ.วีระพงศ์ บุญโญภาส

2557

คุณชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
คุณวสันต์ เทียนหอม
คุณปิยะพันธ์ จัมปาสุต
คุณอารีย์ เตชะหรูวิจิตร
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์

2556

คุณเนื้อทิพย์ โกมลมาลย์
คุณชายนิด โง้วศิริมณี
คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
คุณศรัณยา ไชยสุต
คุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
คุณสุรพล สร้างสมวงษ์
คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล

2555

คุณถาวร พานิชพันธ์
คุณบูรณ์ ฐาปนดุลย์
คุณเกริก วณิกกุล
ศ.(พิเศษ)กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ดร.ฤทัย หงส์สิริ

2553

คุณนพดล อินทรลิบ
คุณยรรยง พวงราช
คุณกัญญานุช สอทิพย์
คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์
คุณศิริพร ไชยสุต

2552

ศ.(พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
นายธานิศ เกศวพิทักษ์
รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

2551

คุณกุลพล พลวัน
คุณจุลสิงห์ วสันตสิงห์
คุณบุญมา เตชะวณิช
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

2550

คุณบุญสม บุตรหงษ์
คุณบำรุง ตันจิตติวัฒน์
ผศ.สุผานิต เกิดสมเกียรติ
คุณพรเพชร วิชิตชลชัย
คุณนรชิต สิงหเสนี

2549

คุณบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
ผศ.จุฑา กุลบุศย์
คุณรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิสสะมาน
คุณปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
รศ.ธงทอง จันทรางศุ

2548

ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
คุณนัทธี จิตสว่าง
ศ.เข็มชัย ชุติวงศ์

2547

ศ.วิชา มหาคุณ
ศ.พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
คุณชัยเกษม นิติสิริ
ศ.(กิตติคุณ)ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

2546

คุณจุลจิตต์ บุณยเกตุ
คุณไชยวัฒน์ บุนนาค
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย