นายนัทธี จิตสว่าง

ฬ 12

นายกสมาคม

บุญถิ่น พิมพ์สุวรรณ

ฬ 12

อุปนายกสมาคม

สังกรณ์ พึ่งประดิษฐ์

ฬ 12

อุปนายกสมาคม

SUNGGORN@HOTMAIL.COM

ชาตรี มรรคา

ฬ 12

ปฏิคม

chatree@ttfintl.com

กิตติ แก้วทับทิม

ฬ 14

อุปนายกสมาคม 

ถกล ติงธนาธิกุล

ฬ 15

นายทะเบียน 

 takol@asiaoil.co.th

บุญมา เตชะวณิช

ฬ 16

วิชาการ 

  boonma@dsb.co.th

สุวรรณา แสงอรุณศิริ

ฬ 17

เหรัญญิก  

  suvanna_s@webmail.redcross.or.th

สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์

ฬ 19

ประชาสัมพันธ์  

  surawat.c@bu.ac.th

ไกวัล ชุ่มวัฒนะ

ฬ 19

สันทนาการและกีฬา

van3993@gmail.com

ศุภมาส เสนะเวส

ฬ 21

ผู้ช่วยวิชาการ

com.justice@gmail.com

ประดิษฐ์ ทีฆกุล

ฬ 21

ฝ่ายหารายได้

pradit@bangkokair.com

ไพศาล มหาพัณณาภรณ์

ฬ 25

 ผู้ช่วยเลขาธิการ  

paisan_maha@yahoo.com

อ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

ฬ 32

ผู้ช่วยนายทะเบียนและผู้ช่วยเหรัญญิก

pareena.s@chula.ac.th

ฤทธิไกร ทองมาลา

ฬ 39

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

toey_law@hotmail.com