รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ฬ 17

นายกสมาคม

 

นายศักดา หาญบุญตรง

ฬ 17

 อุปนายกคนที่ 1

 

นายธัชชัย ศุภผลศิริ

ฬ 18

 อุปนายกคนที่ 2

 

นายสุรพล สร้างสมวงษ์

ฬ 19

อุปนายกคนที่ 3

 

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

ฬ 21

อุปนายกคนที่ 4

 

 

นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ

ฬ 17

กรรมการและเหรัญญิก 

  suvanna@redcross.or.th

 

นางสาวสมจิตร คงสวัสดิ์เกียรติ

ฬ 17

กรรมการและนายทะเบียน

 

ดร.คณพล จันทน์หอม

ฬ 36

กรรมการและปฏิคม

 

 

พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา

ฬ 17

กรรมการและประธานฝ่ายหาทุน

 

 

นายมานิต มัสยวาณิช

ฬ 17

กรรมการและประธานฝ่ายหาทุน

 

 

นายอวยชัย คูหากาญจน์

ฬ 30

กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ 

 

 

พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ฬ 22

กรรมการและประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

 

นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์

ฬ 25

กรรมการและประธานฝ่ายกิจกรรม 

 

 

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ

ฬ 20

กรรมการและประธานฝ่ายประสานงาน 

 

รศ. ทัชชมัย ทองอุไร

ฬ 22

 กรรมการและประธานฝ่ายประสานงาน 

 

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

ฬ 25

กรรมการและรองประธานฝ่ายประสานงาน 

นายฤทธิไกร ทองมาลา

ฬ 39

กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  

 

ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร

ฬ 40

 กรรมการและประธานฝ่ายพิธีการ

 

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

ฬ 32

 กรรมการและเลขาธิการ

 

นางสาวชนิสา งามอภิชน

ฬ 46

 กรรมการและรองเลขาธิการ

นายสุวศักดิ์ ชัยบุตร

ฬ 17

 กรรมการ

นายวรวัชร ตันตรานนท์

ฬ 20

 กรรมการ

นางสาววารี ชินสิริกุล

ฬ 23

 กรรมการ

นายจิริเดชา พึ่งสุนทร

ฬ 24

 กรรมการ

นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล

ฬ 32

 กรรมการ

นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร

ฬ 32

 กรรมการ

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ฬ 35

 กรรมการ

นายวิชญะ เครืองาม

ฬ 41

 กรรมการ

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ

ฬ 39

กรรมการ

 

 

นายเกียรติไกร ไกรแก้ว

ฬ 44

 กรรมการ

นายปุรเชษฐ์ มนัสศิริเพ็ญ

ฬ 50

 กรรมการ

นายธนบดี ภาคพิชัย

ฬ 53

 กรรมการ

นายศิรธัช ศิริชุมแสง

ฬ 53

 กรรมการ