นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

ฬ 14

นายกสมาคม

abhaichon@cpf.co.th

รศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร

ฬ 14

อุปนายก 1 

นางปาริชาติ ภู่สำรวจ

ฬ 14

อุปนายก 2

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ อยุธยา

ฬ 15

อุปนายก 3

นายถกล ติงธนาธิกุล

ฬ 15

นายทะเบียน

takolting@gmail.com

นายศักดา หาญบุญตรง

ฬ 17

เหรัญญิก

นางฉฏา สีบุญเรือง บุปผเวช

ฬ 16

กรรมการ

นายไกวัล ชุ่มวัฒนะ

ฬ 19

ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

van3993@gmail.com

นายสุรพล สร้างสมวงษ์

ฬ 19

ประธานฝ่ายหารายได้ 

surapol.srangsomwong@herbertsmith.com

วิภารัตน์ ไชยานุกิจ

ฬ 20

กรรมการ

wiparat@bangkok.go.th

นางสาวศุภมาส เสนะเวส

ฬ 21

กรรมการ

com.justice@gmail.com

นางสาวศิริพร ไชยสุต

ฬ 23

กรรมการ

siripornc@chevron.com

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

ฬ 25

เลขาธิการ

paisan_maha@yahoo.com

นายเอกสิทธิ์ วิโรจน์สกุลชัย

ฬ 25

กรรมการ

Ekasith_v@jslglobalmedia.com

นายฤทธิไกร ทองมาลา

ฬ 39

 ปฏิคม

toey_law@hotmail.com

อ.ดร.ชัชพล ไชยพร

ฬ 40

กรรมการ

chachapon_j@hotmail.com