พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ (เปี๊ยก)

ฬ 22

นายกสมาคมฯ

ผู้บัญชาการสำนักข้าราชการตำรวจ

(1)

 

 

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ (แก่)

ฬ 21

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

(2)

 

 

นายปรีชา อิบราฮิม (เบิร์ด)

ฬ 22

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

(3)

 

 

นายฉัตรชัย ตรีพิพัฒนกุล (ตี๋)

ฬ 29

กรรมการที่ปรึกษา

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ที่ทำงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1
สำนักงานอัยการสูงสุด

(4)

 

 

ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (เตย)

ฬ 32

กรรมการที่ปรึกษา

คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(5)

 

 

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ (เจี๊ยบ)

ฬ 20

อุปนายกคนที่ 1

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

(6)

 

นายรณชิต แย้มสะอาด (โอ๊ต)

ฬ 22

อุปนายกคนที่ 2

ที่ปรึกษา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(7)

 

 

นางสาววารี ชินสิริกุล (หมุ่ย)

ฬ 23

อุปนายกคนที่ 3

Partner
บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

(8)

 

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ฬ 24

อุปนายกคนที่ 4

หัวหน้าสำนักงาน
อธิบดีกรมศุลกากร

(9)

 

 

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต (โย)

ฬ 38

เลขาธิการ

อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(10)

 

 

นางสาว สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ (ตุ้ย)

ฬ 52

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร

(11)

 

 

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ (ศาล)

ฬ 25

นายทะเบียน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

(12)

 

 

นายศุภสิทธิ์ ศิริวงศ์ (เติ้ล)

ฬ 42

ผู้ช่วยนายทะเบียน

First Assistant Vice President
Legal and Compliance Department

(13)

 

 

พ.ต.ท.ณัฐพล อินทารักษ์ (ปอน)

ฬ 40

สาราณียกร

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

(14)

 

 

นายปุรเชษฐ์ มนัสศิริเพ็ญ (ปุ)

ฬ 50

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

ที่ปรึกษากฎหมาย (Senior Associate)
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

(15)

 

 

นางชนกพรรณ ดิลกโกมล (นก)

ฬ 22

เหรัญญิก

ผู้จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

(16)

 

 

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ (ญู)

ฬ 30

ปฏิคม

ผู้จัดการทั่วไป
สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนกลุ่ม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

(17)

 

 

นายฤทธิไกร ทองมาลา (เต้ย)

ฬ 39

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอนเตอร์เทน
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

(18)

 

 

นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ (เขียว)

ฬ 25

ประธานฝ่ายหาทุน

รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการพิเศษ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

(19)

 

 

นางดวงเดือน อัศวเลิศพลากร (ดวง)

ฬ 24

ประธานฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

Vice President, Legal
บริษัท ทีซีซี แอทเซ็ทส์(ประเทศไทย) จำกัด

(20)

 

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (แป๋ว)

ฬ 24

ประธานฝ่ายวิชาการ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(21)

 

 

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

ฬ 24

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกฎหมายและควบคุม

(22)

 

 

พ.ท.จักษ์ ธาระรูป (โจ๋)

ฬ 40

ประธานฝ่ายกีฬา

หัวหน้าแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย
กองนิติธรรม สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก  

(23)