นายสุรพล สร้างสมวงษ์ (ป๊อป)

ฬ 19

นายกสมาคม ฯ

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ (เจี๊ยบ)

ฬ 20

อุปนายกคนที่ 1 (ดูแลงานประสานงาน)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

กรุงเทพมหานคร

(2)

 

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล (อ๊อดดี้)

ฬ 21

อุปนายกคนที่ 2 (ดูแลงานหาทุน)

กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

(3)

 

 

พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ (เปี๊ยก)

ฬ 22

อุปนายกคนที่ 3 (ดูแลงานกิจกรรม)

รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(4)

 

 

นางสาวศิริพร ไชยสุต (ติ๊ก)

ฬ 23

อุปนายกคนที่ 4 (ดูแลงานประชาสัมพันธ์)

ที่ปรึกษาอาวุโสประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เชฟรอนเอเชียแปชิฟิคสำรวจและผลิต จำกัด

(5)

 

 

นายไกวัล ชุ่มวัฒนะ (ไก่)

ฬ 19

เหรัญญิก

กรรมการบริหาร

บริษัท เฮลท์วัน (ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท พาวเวอร์ โกลด์(ประเทศไทย) จำกัด

(6)

 

 

นางสาววารี ชินสิริกุล (หมุ่ย)

ฬ 23

ผู้ช่วยเหรัญญิก

หัวหน้าสำนักงาน

บริษัท โปรเฟชชันแนลแอ็ดไวเซอรี่แอนด์ลอว์ จำกัด

(7)

 

 

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ (ศาล)

ฬ 25

นายทะเบียน

กรรมการอิสระ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

(8)

 

 

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ (ญู)

ฬ 30

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ผู้จัดการทั่วไป

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

(9)

 

 

นายสุรวุธ กิจกุศล (ตุ้ย)

ฬ 21

ประธานฝ่ายวิชาการ

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

(10)

 

 

ศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร (แหม่ม)

ฬ 22

ประธานฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(11)

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (แป๋ว)

ฬ 24

ประธานฝ่ายประสานงาน

อธิบดี กรมบังคับคดี

(12)

 

 

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ (เม้ง)

ฬ 24

ประธานฝ่ายหาทุน

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ

(13)

 

 

นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ (เขียว)

ฬ 25

ประธานฝ่ายกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

(14)

 

 

นายจิร โชตินุชิต (ปุ้ม)

ฬ 27

ประธานฝ่ายหาทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บจ. ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย)

(15)

 

 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (เอ)

ฬ 27

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

(16)

 

 

นายวีรยุทธ โพธารามิก (บิ๊ก)

ฬ 31

ประธานฝ่ายกิจกรรม

Vice President

Jasmine International Public Company Limited

(17)

 

 

ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (เตย)

ฬ 32

ปฏิคม

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(18)

 

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม (ติ๊ก)

ฬ 33

กรรมการฝ่ายหาทุน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

(19)

 

 

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต (โย)

ฬ 38

เลขาธิการ

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(20)

 

 

นายฤทธิไกร ทองมาลา (เต้ย)

ฬ 39

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ

ฝ่าย MCOT Family and Satellite สำนักโทรทัศน์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

(21)

 

 

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ (กานต์)

ฬ 43

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทนายความหุ้นส่วน

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด

(22)

 

 

นายปุรเชษฐ์ มนัสศิริเพ็ญ (ปุ)

ฬ 50

กรรมการฝ่ายกิจกรรม

ที่ปรึกษากฎหมาย (Senior Associate)

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

(23)