ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ฬ 15

นายกสมาคม

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ อยุธยา

ฬ 15

 อุปนายก 1

pattamasingh@hotmail.com

นายถกล ติงธนาธิกุล

ฬ 15

อุปนายก 2

takolting@gmail.com

นางศศิธร ซาลวาลา

ฬ 15

ประธานฝ่ายทะเบียน

Sasithorns15@hotmail.com

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ฬ 16

อุปนายก 3

Tongthong_c@hotmail.com

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ฬ 16

ประธานฝ่ายวิชาการ 

นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ

ฬ 17

ประธานฝ่ายการเงิน  

 suvanna@redcross.or.th

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

ฬ 17

กรรมการ  

นางฉฏา สีบุญเรือง บุปผเวช

ฬ 18

ประธานฝ่ายปฏิคม

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

ฬ 21

กรรมการ

pradit@bangkokair.com

 

 

พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ฬ 22

ประธานฝ่ายประสานงาน  

Nitas_lim@hotmail.com

 

 

นายฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์

ฬ 25

เลขาธิการ

chalermchai25@hotmail.com

 

 

นางสาวอรรฆนิน เรืองอาจ

ฬ 29

กรรมการ

arkhanin@thaioilgroup.com

 

นางสกุณา พิทักษ์สิทธิ์

ฬ 31

กรรมการ

 sakoona@gmail.com

 

นายฤทธิไกร ทองมาลา

ฬ 39

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

toey_law@hotmail.com

 

นายปุณยวัจน์ มาลากุล อยุธยา

ฬ 44

กรรมการ

porlawman@gmail.com