นายยงยุทธ ธารีสาร

ฬ 3

พ.ศ. 2524 - 2525

(1)

 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) กุลพล พลวัน

ฬ 5

พ.ศ. 2526 - 2529

(2)

 

นายศรทรง กีร์ติบุตร

ฬ 3

พ.ศ. 2530 - 2533

(3)

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ฬ 8

พ.ศ. 2534 - 2535

(4)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ฬ 3

พ.ศ. 2536 - 2537

(5)

นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล

ฬ 6

พ.ศ. 2538 - 2541

(6)

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชัยเกษม นิติสิริ

ฬ 10

พ.ศ. 2542 - 2545

(7)

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จุลสิงห์ วสันตสิงห์

ฬ 11

2546 - 2549

(8)

นายนัทธี จิตสว่าง

ฬ 12

พ.ศ. 2550 - 2551

(9)

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

ฬ 14

พ.ศ. 2552 - 2553

(10)

ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ฬ 15

พ.ศ. 2554 - 2555

(11)

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ฬ 16

พ.ศ. 2556 - 2557

(12)

รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ฬ 17

พ.ศ. 2558 - 2559

(13)

นายสุรพล สร้างสมวงษ์

ฬ 19

พ.ศ. 2560 - 2562

(14)

พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

ฬ 22

พ.ศ. 2563 - 2564

(15)

 

 

ศิริพร ไชยสุต

ฬ 23

พ.ศ. 2565 - 2567

(16)