สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

by lawchulaalumni administrator
Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริพร ไชยสุต (ฬ23) นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 จากสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณ นารี ตัณฑเสถียร 19 ว่าที่อัยการสูงสุด

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

by lawchulaalumni administrator
Read more