สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทยชั้น ๔ อาคารเทพทวาราวดี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญประชุมใหญ่ ปี ๒๕๖๖ คลิ๊กที่นี่

 ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด ๒๕๖๗-๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒ การลงคะแนน) คลิ๊กที่นี่

 ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือมอบฉันทะ คลิ๊กที่นี่

 ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๖๕ คลิ๊กที่นี่

 ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานและงบการเงิน ปี ๒๕๖๖ คลิ๊กที่นี่

 ดาวน์โหลดเอกสาร รายชื่อผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิ๊กที่นี่

 

 

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found