สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย”

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ ฬ รู้ ในหัวข้อ

“ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย”

จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา
19.00 ถึง 21:00 น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย:
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อดีตประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด - อดีตประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กฤษฎา เสกตระกูล ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วีณาริน ลุลิตานนท์
ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารโลก -
อดีตนักเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำธนาคารโลก กรุงวอชิงต้น ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ของเพจ:

LAฬ Vision ในโครงการ “ฬ รู้”
https://m.facebook.com/Lawsquarechula/

สถาบันโค้ชไทย
https://www.facebook.com/ThailandCoachingInstitute