ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.)

 

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.)

 

          สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก ส่งเสริมเผยแพร่วิทยาการ จัดหาให้ทุนการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมความเจริญให้แก่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงการกฎหมายทั่วไป  ได้จัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบายของ สนนจ. ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการดำเนินการของ สนนจ. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการติดต่อกับ สนนจ. ดังนี้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 

สนนจ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

1.1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษา ลายมือชื่อ ตำแหน่งหน้าที่การงาน สถานที่ทำงาน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อีเมล เสียง รูปถ่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

1.2) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารกับคนอื่น หมายเลข IP ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง บันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ประวัติการใช้เว็บไซต์ ความถี่ ช่วงเวลา ข้อมูลการทำธุรกรรม พฤติกรรมการใช้งาน เป็นต้น

1.3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสนนจ.

          สนนจ. ไม่มีนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สนนจ.จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น

 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สนนจ. เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสมัครสมาชิกสนนจ. การจดทะเบียนกรรมการสนนจ. การเข้าร่วมงานสัมมนาหรืองานอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จากสื่อออนไลน์ทุกประเภท เป็นต้น

2.2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สนนจ. ได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือคณะ สมาคมฯ มหาวิทยาลัยอื่น สนนจ. จะทำการแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เก็บรวบรวม เพื่อขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

 

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

          สนนจ.จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผล ดังนี้

 

 

 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งเสริมด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เช่น การประชุม สัมมนา อบรม แลกเปลี่ยนความรู้

การปฏิบัติตามสัญญา (Contract) และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  (Legitimate Interest)

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนิสิตเก่าและสมาชิก

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  (Legitimate Interest)

การดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี การรับบริจาค

การปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) ได้แก่ ประมวลรัษฎากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

การดำเนินงานตามสัญญา/ผู้ให้บริการของสนนจ.

การปฏิบัติตามสัญญา (Contract)

การจดทะเบียนกรรมการ

การปฏิบัติตามสัญญา (Contract) การปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) และความยินยอม (Consent)

การจัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมอื่น ๆ

การปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) ได้แก่ ข้อบังคับสมาคมฯ

การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์

การปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ เช่น การเก็บข้อมูลผู้ติดต่อกับสนนจ.

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  (Legitimate Interest)

  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

สนนจ. อาจเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

4.1) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือคณะ สมาคมฯ มหาวิทยาลัยอื่น

4.2) กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สนนจ. หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

4.3) นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4) สมาชิกสนนจ.

4.5) บุคคลภายนอกที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่สมาคมฯ เช่น บริษัทผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงงานต่อสมาคม ผู้จัดทำบัญชี  ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์

4.6) บุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ/หรือสมาชิกสนนจ.

4.7) ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสนนจ.

4.8) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสนนจ., การประกาศผ่านช่องทางอื่น เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

4.9)  บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมบริการวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า กิจกรรมสานความสัมพันธ์ กิจกรรมหารายได้ กิจกรรมการกุศล ฯลฯ

          ทั้งนี้  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงภายใต้ฐานทางกฎหมายและจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการดำเนินการ

          นอกจากนี้ สนนจ. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

5. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

          สนนจ. กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท เป็นดังนี้

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้หรือยืนยันการเป็นสมาชิก

ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5 ปี

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยฐานปฏิบัติตามสัญญา

5 ปีหลังสิ้นสุดสัญญา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยฐานปฎิบัติตามกฎหมาย

ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาและไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป สนนจ. จะทําการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

6.1) สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

6.2) สิทธิในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ที่ระบุไว้

6.3) สิทธิในการขอระงับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

6.4 สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

6.5) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสนนจ. ได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้สนนจ.ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สนนจ.ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

6.6) สิทธิในการขอให้สนนจ.ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6.7) สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งตนไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

6.8) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่สนนจ.หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของสมาคมหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศที่ออกตามกฎหมาย

          ท่านสามารถติดต่อมายังสนนจ. ตามช่องทางติดต่อสนนจ. เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และสนนจ. จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่สนนจ.ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

7. ช่องทางการติดต่อสมาคมฯ

อีเมล :                       lawcu.alumni@gmail.com

โทรศัพท์ / โทรสาร :     0-2218-2069

ที่ทำการสนนจ. :          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 1  

                                เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330