ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

         สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.) ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตเก่า สมาชิก คณาจารย์ หรือบุคคลอื่น ที่สมาคมฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ได้เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

          ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้สมาคมฯ เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  โปรดติดต่อเพื่อแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

อีเมล :                      lawcu.alumni@gmail.com

โทรศัพท์ / โทรสาร :     0-2218-2069

ที่ทำการสมาคมฯ :       คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 1  

                               เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

          ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอม เป็นไปตามสิทธิและข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562