president

รายนามนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ดำรงตำแหน่ง ชื่อ-สกุล  
2524 - 2525
(1)
นายยงยุทธ ธารีสาร

     รุ่น 3
Border
2526 - 2529
(2)
นายกุลพล พลวัน

     รุ่น 5
Border
2530 - 2533
(3)
นายศรทรง กีร์ติบุตร

     รุ่น 3
Border
2534 - 2535
(4)
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

     รุ่น 8
Border
2536 - 2537
(5)
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

     รุ่น 3
Border
2538 - 2541
(6)
นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล

     รุ่น 6
Border
2542 - 2545
(7)
นายชัยเกษม นิติสิริ

     รุ่น 10
Border
2546 - 2549
(8)
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

     รุ่น 11
Border
2549 - 2551
(9)
นายนัทธี จิตสว่าง

     รุ่น 12
Border
2552 - 2554
(10)
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

     รุ่น 14
Border
2554 - 2556
(11)
ศ.(กิตติคุณ)ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

     รุ่น 15
Border
2556 - 2558
(12)
ศ.(พิเศษ)ธงทอง จันทรางศุ

     รุ่น 16
Border
2558 - 2560
(13)
รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

     รุ่น 17
Border
2560 - 2562
(14)
นายสุรพล สร้างสมวงษ์

     รุ่น 19
Border
รวม [ 13 ]

เกี่ยวกับสมาคม

นิสิตเก่า

Other Link

Facebook


นิสิตเก่าทั้งหมด:11684
เปลี่ยนชื่อ-สกุล:469
สมาขิก:953
อีเมล์:4453
โทรมือถือ:4200
ภาพถ่าย:268

Monday 19 November 2018