minute

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประชุม ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย