contact

ติดต่อสมาคมที่อยู่: สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเทพทวาราวดี ห้อง 502 ชั้น 5
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-218-2069
โทรสาร : 02-218-2069
email: lawcu.alumni@gmail.com

เจ้าหน้าที่สมาคม
 นางสาวณัฐสิมา พร้อมรุ่งเรือง
โทรศัพท์ : 087 3491212
 นางสาวจิติมา เววิชัยโก
โทรศัพท์ : 090 6682104

เกี่ยวกับสมาคม

นิสิตเก่า

Other Link

Facebook


นิสิตเก่าทั้งหมด:11684
เปลี่ยนชื่อ-สกุล:469
สมาขิก:953
อีเมล์:4453
โทรมือถือ:4200
ภาพถ่าย:268

Monday 19 November 2018