committee60

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2560-2562

     นายสุรพล สร้างสมวงษ์
     นายกสมาคม      
     รุ่น 19
  
     นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ
     อุปนายกคนที่ 1 ดูแลงานประสานงาน      
     รุ่น 20
  
     นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
     อุปนายกคนที่ 2 ดูแลงานหาทุน      
     รุ่น 21
     
     พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
     อุปนายกคนที่ 3 ดูแลงานกิจกรรม      
     รุ่น 22
  
     นางสาวศิริพร ไชยสุต
      ดูแลงานประชาสัมพันธ์      
     รุ่น 23
  
     นายไกวัล ชุ่มวัฒนะ
      เหรัญญิก      
     รุ่น 19
  
     นางสาววารี ชินสิริกุล
     ผู้ช่วยเหรัญญิก      
     รุ่น 23
  
     นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
     นายทะเบียน      
     รุ่น 25
  
     นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ
     ผู้ช่วยนายทะเบียน      
     รุ่น 30
  
     นายสุรวุธ กิจกุศล
     ผู้ช่วยนายทะเบียน      
     รุ่น 21
  
     รศ. ทัชชมัย ทองอุไร
     ประธานฝ่ายวิชาการ      
     รุ่น 22
  
     นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
     ประธานฝ่ายประสานงาน      
     รุ่น 24
  
     นายโชคชัย คุณาวัฒน์
     ประธานฝ่ายหาทุน      
     รุ่น 24
  
     นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์
     ประธานฝ่ายกิจกรรม      
     รุ่น 25
  
     นายจิร โชตินุชิต
     กรรมการฝ่ายหาทุน      
     รุ่น 27
  
     นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
     ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์      
     รุ่น 31
  
     นายวีรยุทธ โพธารามิก
     กรรมการฝ่ายกิจกรรม      
     รุ่น 31
  
     ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
     ปฏิคม      
     รุ่น 32
  
     นายอิทธิพล คุณปลื้ม
     กรรมการฝ่ายหาทุน      
     รุ่น 33
  
     นางสุพัตรา แผนวิชิต
     กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์      
     รุ่น 39
  
     นายฤทธิไกร ทองมาลา
     กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์      
     รุ่น 39
  
     นายวราธร วงศ์สว่างศิริ
     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์      
     รุ่น 43
  
     นายปุรเชษฐ์ มนัสศิริเพ็ญ
     กรรมการฝ่ายกิจกรรม      
     รุ่น 50