Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

เรียนเชิญนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร สมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ

โดย Admin ID เมื่อ Tue, 10 Jul 2018

เรียนเชิญนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร

หลายคนอาจเข้าใจว่าเมื่อเข้ามาเรียนและ/หรือจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์แล้ว จะมีสถานะเป็นนิสิตเก่า และสมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ โดยอัตโนมัติ ความจริงการที่จะเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯหรือไม่นั้น เดิมต้องยื่นใบสมัคร ชำระค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงรายปีหรือตลอดชีพแล้วแต่กรณีด้วย

แต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญของสมาคมฯ ได้มีการลงมติให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ให้นิสิตเก่าเพียงแค่ยื่นใบสมัครแสดงความจำนงที่จะเป็นสมาชิกก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ #โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตเก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ง่ายขึ้น ตามวัตถุประสงค์สำคัญของสมาคมฯ ที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างคณะและนิสิตเก่า เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาสร้างสังคม ฬ เพื่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่เรารัก ผ่านช่องทางในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

1. รับใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ และสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมฯ

2. Download ใบสมัครที่ ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ กรอกใบสมัครแล้ว ส่งมาที่ lawcu.alumni@gmail.com

3. สมัครสมาชิกสมาคมฯผ่าน Google Doc ได้ที่ https://goo.gl/oSWtL4

รายชื่อสมาชิกใหม่ Update 20 กค 61 6:45 AM (กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูล)

นายวิชัย ศรีรังสฤษดิ์ 2512

ชุติมา วงษ์ดนตรี 2513

วีระชัย สินิทธ์กุล 2515

นคร ชมพูชาติ 2516

โสภณ บุญกูล 2518

เดช บุบผาวัลย์ 2518

สุดารัตน์ (ภาณุพันธุ์) ณ นคร 2520

สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ 2520

เพิ่มพร ดำรงเกียรติ 2520

นายศรัณย์ ดุลยมาศ (ชื่อสกุลเดิม สะมะแอ) 2520

ครรชิต วงศ์ไทย 2520

วันชัยสิทธิ์ วงศ์กำแหง 2520

วรรณนิดา วิทยากุล 2520

สุรีรัตน์ เด่นวัฒนา 2521

พิรุฬ เพียรล้ำเลิศ 2521

จรรยา จีระเรืองรัตนา 2521

สุเทพ นิ่มกุลรัตน์ 2521

นิสากร บุญศิริ 2521

นิตยา มณีกาญจน์ 2521

จิตธาดา (เดิมชื่อ ลัดดา) ศิริเฑียรทอง 2521

ประพจนีย์ กิตติขจร 2523

เสถียร คงสุพานิช 2523

แสนย์สรวง ค้าเจริญ 2523

นักรบ นาคพรหม 2523

วรพจน์ ถนอมกุล 2524

แสงระวี เฉลิมอิสระชัย 2525

อิสรีย์ ชัยจรูญรัตน์ 2525

จารุวรรณ ศุภธีรารักษ์ 2525

ประสงค์ สิริมณีรัตน์ 2525

พรชัย หวังประเสริฐกุล 2525

สุมา อมรพิมล 2525

นฤมล อุ่นจิตติ 2525

สุวรรณา เชื้อบุญชัย 2526

อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร 2526

สิริชัย ปิ่นมณีนพรัตน์ 2526

สริสา วรประคุณ 2526

เอกพัฒน์ วิเชียรแพทยาคม 2526

สุชาดา (นิ่มกุลรัตน์)ปิ่นมณีนพรัตน์ 2527

ธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ 2527

ยะผาด โมฮารา 2527

อมร จ่ายพัตร 2527

สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2527

ประเวศ สงวนใจ 2527

ปัญจะ สุนทรโรจน์ 2527

ณฐนันทน์ หงส์ธารารักษ์ 2527

กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร 2529

สรณะ เจริญจิตร 2529

ฟาริดา เฮงษฎีกุล 2529

อิทธิพล แสงสว่าง 2529

นางฤชุกร กิติญาณทรัพย์ 2529

มนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ 2529

นพมาศ นนท์พิสิฐ 2529

ฤลิษา พรศิริอนันต์ 2529

นรมน พันเจริญ 2529

พิมณิชา ศาสตร์วัฒนโรจน์ 2529

สุนทรี สรรเพชุดากร 2529

กีรติ กีรติยุติ 2530

ปัทมา ทุมมา จรรยาพูน 2530

ดวงเดือน ณ น่าน 2530

ประภาพร ทีปะนาถ 2530

รัฐ นลินรัตน์ 2530

นภาพร พันธ์ศรีมังกร 2530

สมพร มโนดำรงธรรม 2530

พารณ สิริสุขการ 2530

สมยศ สุธีรพรชัย 2530

คทาวุธ สุวรรณฤกษ์ 2530

ณัฐพร อิทธิไมยยะ 2530

เรณุมาศ อิศรภักดี 2531

ภาคภูมิ ไชยปุรณะ 2532

ภัสริน จันทรัศมี 2532

คันฉัตร พลรัตน์ 2532

กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา 2532

คมกริช ศิลาทอง 2532

วรภัทร สำลีรัตน์ 2532

สิทธิพร ธนะสังข์ 2533

สุรชาติ วรศรัณย์ 2533

รัตนวรรณ วิเศษเผ่า 2533

นินนาท เกิด​ลาภผล​ 2534

ปรีชัย เกียรติธัญญธร 2534

วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 2534

ยิ่งลีกษณ์ แสงอร่าม 2534

ทีน่า จันทร์ประทีป 2534

ชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ 2534

พิชยา (ปิติกร) เทศรำพรรณ 2535

อังกูร จิรกิตยางกูร 2535

นงธนัส ตั๊นสวัสดิ์ 2535

พิมาน ภางาม 2535

ภูมิ มูลศิลป์ 2535

พรเพ็ญ ศิริมงคลรัตน์ 2535

อัครพันธ์ สัปปพันธ์ 2535

สุรเชษฐ ตันประภาภรณ์ 2536

สุสันต์ ภัทรธรรมมาศ 2536

สุรเชษฎ์ รอดทอง 2536

นันทวัฒน์ ศิริกูลโยธิน 2536

นีรนันท์ สังข์โต 2536

คริษฐา ดาราศร 2537

สิริลักษณ์ ธัญญะรัตนะ 2537

ณัฐธยาน์ เจริญเจนธรรม 2538

จารุพจน์ คำคล้าย 2538

อนุชา กล้าหาญ 2539

วรวุฒิ คีรีวิเชียร 2539

ณัฐวิภา บริสุทธิชัย 2539

นวพร พันธุ์มีเชาวน์ 2539

สุทธิกรณ์ เทพวีระกุล 2540

พรชนก กฤดาธิการ 2540

จักษ์ ธาระรูป 2540

อนุพงษ์ บุตรโพธิ์ 2540

สุทธา ปุณยทวีโรจน์ 2540

ปภาวัลย์ สุทประสิทธิ์ 2540

อดุลรัชต์ อมาตยกุล 2540

ประไพพรรณ ธนสารสมบัติ 2541

ศศิยาพัชร พรหมมินทร์ 2542

ชฎาภรณ์ เมฆวงศาโรจน์ 2543

ชฎาภรณ์ เมฆวงศาโรจน์ 2543

สตพล เวชกิจ 2543

อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง 2543

ชวลิดา ภิรมย์วงศ์ 2543

กัลยาณี มหาแถลง 2543

วรัณ เจียมจิตต์ตรง 2544

ปนัดดา เลิศเจริญยงศ์ 2544

ฐปนัท จารุทะวัย 2544

สุวภัค จารุอำพรพรรณ 2544

ฟา พรนที 2544

วิชญา ภัทรภูรีรักษ์ 2544

จิตติมาศ เกตุวรวิทย์ 2545

พิชัย เลิศสุพงศ์กิจ 2545

อิศรา กันติรัตนาวงศ์ 2545

บรรหาร วิเชียรโหตุ 2545

เอมอร เจริญผล 2546

สรวิศ เริ่มสุกรี 2546

กีรติ เสนีวงศ์​ ณ​ อยุธยา​ 2546

วีระชาติ คงสาหร่าย 2546

ขุนทอง ชาลปติ 2546

วารีรัตน์ ธาราบุญรัตน์ 2546

เมธาวี พึ่งพระเกียรติ 2546

สมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ 2546

วัสสิก ศรีแก้ว 2546

ณ ฤกษ์ สวัสดิฤกษ์ 2546

ณ ฤกษ์ สวัสดิฤกษ์ 2546

ธิดา (ภัสสรภิญโญสกุล) วรเนตร 2547

นราพร กฤษฎาพิพัฒน์ 2547

พีรจิต จันทรโมลี 2547

ศรารินทร์ จันทรวัฒนาวณิช 2547

ธันย์ชนก จำปา 2547

เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ 2547

พรปรียา ธรรมศิริทรัพย์ 2547

ศศิภัสสร บุณยเกียรติ 2547

กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 2547

ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 2547

อชิรญา ภู่พงศกร 2547

ภุมรา มะโน 2547

มนขวัญ มะกล่ำทอง 2547

มิ่งเพช รุยาพร 2547

พลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ 2547

อธิชา วุตติวิโรจน์ 2547

แพรวพรรณ หิญชีระนันทน์ 2547

วรัญญา อารีรมย์ 2547

ภัทรกร อุดมผล 2547

ณิศยา เกียรติปานอภิกุล 2548

รวี งามโชคชัยเจริญ 2548

วรพชร จันทร์ขันตี 2548

ธนพรหม ธนอาภากร 2548

อุมาวรรณ รุยาพร 2548

พลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ 2548

พนิตา เกตุสิริ 2549

สตพล เวชกิจ 2549

สโรชิณี กลิ่นหอม 2549

อาธาน บุษยภาส 2549

ปุณยวีร์ พรพิพัฒนมงคล 2549

ลีลานาฏ พิมพ์พัฒน์ 2549

ธรรมรงค์ สุขไชยะ 2549

พรพรรณ อิสสอาด 2549

ธารทิพย์ เชวงทรัพย์ 2550

อดิพล โพอุดม 2550

ภูมิ จันทชุม 2550

ราเมศร์ ชัยสกุลโชคดี 2550

ภัทรพร ดวงแก้ววุฒิไกร 2550

ชฎาพร ตั้งพานิช 2550

มนุญญา ทองทาบวงศ์ 2550

ชลทิศ ทิพย์ธารา 2550

อภีษฎา ธรรมเจริญ 2550

โยธิน พลกายนุวัตร 2550

ชวันธร ม่วงมี 2550

ญาดา ศรีประทุม 2550

วงเดือน สุจันทรา 2550

วิชัย อร่ามเรืองสกุล 2550

สโรชา เฉิดฉวีวรรณ 2551

ศิรประภา โชติกมาศ 2551

สมนึก กิจจารุวงษ์ 2551

ภัทริน กุศลชู 2551

สุวิศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ 2551

วิริยพล(ชื่อเดิม สิรวิชญ์) คณาสิริวัฒน์ 2551

ปาริฉัตร์ จันทร์สมบูรณ์ 2551

ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 2551

บริพัตร ถนอมนาม 2551

ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 2551

กัญญารัตน์ นิลพันธ์ 2551

สุกานดา บุนยสถิตย์ 2551

สมโภชน์ ปลื้มพรพรหม 2551

สุริยา พิชิตผจงกิจ 2551

พีธ พิมานพรหม 2551

สุภเดช พุฒิธนกร 2551

นิธิโรจน์ มาตรา 2551

ชนัญญา รัตนเจริญ 2551

อิทธิชัย รามสูต 2551

พีรวัส วุฒิภักดี 2551

สกลรัตน์ สร้างสมวงษ์ 2551

ภัทรวดี สุวิพล 2551

ธรรมรัตน์ เกียรติ์ภราดร 2552

ณัฐรัตน์ เครือคล้าย 2552

ศุภณัฐ เคียงกิติวรรณ 2552

ศุภกร เชื้อบุญชัย 2552

พรวรินทร์ เตโชภาส 2552

กฤษฎิพงศ์ เพ็ชร์พิรุณ 2552

ศุภณัฐ แก้วเล็ก 2552

จักกฤษ กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 2552

ศิริพร กาญจนสุทธิแสง 2552

รัตติยา คงสมปี 2552

พอชนก คุณวุฒิฤทธิรณ 2552

สัณห์สินี จรรยาวิจักษณ์ 2552

ศีตลา ชัยปริญญา 2552

พัชรี ดิษฐสอน 2552

คุณากร ทรัพย์ผล 2552

สมัชญ์ นวมเพ็ชร์ 2552

ชนกนันท์ นาคบัว 2552

จักรกริช บุญมี 2552

ขวัญชนก ปวิธากุล 2552

ภณิดา ยโสธรศรีกุล 2552

หทัยชนก ลิขนะสมบัติ 2552

อรวรรณ วงษ์วันทนีย์ 2552

ปิยาภัสร์ สนองชาติ 2552

ชีวภัทร์ สวิงสุวรรณ 2552

พิชญ์สินี อาสนศักดิ์ 2552

นภัส เชยเดช 2553

ปวีณา เผื่อนงูเหลือม 2553

นันทลักข์ เอี่ยมกระสินธุ์ 2553

ประถมาภรณ์ เอี่ยมอำภา 2553

ธัญพร กิตติวัฒนกุล 2553

ภาวิน จิรเดชพิทักษ์ 2553

จักรกฤช ตัณฑปุตตะ 2553

วีรณัฐ ธรรมหงส์ 2553

ทัดตะวัน บุญธรรม 2553

ประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล 2553

กรีรัน ยาโด 2553

ภัทริน รัตนเมธานนท์ 2553

สุทธินี สิมะกุลธร 2553

ชลพร สุทธิวรดิลก 2553

นีดา อินทุสุต 2553

ธีระพงศ์ เลอศักดิ์​พง​ษา 2554

วันทนีย์ เลาหเพียงศักดิ์ 2554

วิมล โรจน์กาญจนพร 2554

ณัชชา กมลวัทน์ 2554

ธนภัทร กล้าณรงค์ 2554

เกศกาญจน์ จันทร์โสดา 2554

วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 2554

นาระดา ตะลันต์พรนิรันด์ 2554

ณัฐนนท์ ต่างงาม 2554

สิรินญา บรรพต 2554

ยอดขวัญ ปิติ 2554

ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 2554

เกวลี มีแสง 2554

วัชรนนท์ รพีพัฒนา 2554

สุวพัชร ลี้ไพบูลย์ 2554

ณัฐนันท์ ลีลารัศมี 2554

วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา 2554

อัจฉรา ศัสตรศาสตร์ 2554

นวินวิชญ์ สวรรค์พันทอง 2554

อรวรรยา สิทธิราช 2554

ฉัตรทอง สุนทรโอภาส 2554

วรรณพร สุวรรณเหม 2554

ชนากานต์ หนูพริก 2554

ธนพล หะลีบุตร 2554

สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ 2554

พัฒนโชติ อังวราวงศ์ 2554

ปกาสิต อุณ 2554

พรรณรัตน์ เกิดภาคี 2555

ปริษา เจตสันติ์ 2555

ธิติรส เจียรบรรจงกิจ 2555

มณฑิรา เชื้อบุญชัย 2555

อัญวีณ์ เสลี่ยงรังษี 2555

สุประวีณ เอกจิตต์ 2555

มัญชุพร แสงสุข 2555

สุธาสินี ใจแก้ว 2555

ธนิยา ไผทรักษาธรรม 2555

พีรยา กุลทอง 2555

ดนัยณัฐ คิดดีจริง 2555

ภาธรวัชร์ ฉายสุวรรณ 2555

กฤตวัฏ บวรนิรมาณ 2555

ภัทราวดี บานเย็น 2555

ณัชนัญ ปฏิเวชพิศาล 2555

ภาคภูมิ ประสิทชัยฤทธิ์ 2555

เมฆขลา พจนวรพงษ์ 2555

ปรัชญาดา วัจนะรัตน์ 2555

ชุติมา ศรีทองแท้ 2555

กันตพงศ์ ศรีประเสริฐ 2555

วิทวัส สารเศวต 2555

ชุติภา สุขเนียม 2555

ปภาวัลย์ สุทประสิทธิ์ 2555

สิรภพ หริรักษ์ 2555

เมธัส หวังประเสริฐกุล 2555

ตวงอรรถ อมรวงศ์ 2555

สุธิดา อมรวิสัยสรเดช 2555

โรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 2556

โรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 2556

ภัสฐิรา แกมเพ็ชร 2556

ปฏิพัทธ์ โพธิสาร 2556

ศิริพา กฤษณังกูร 2556

อภิรัฐ คล้ายริน 2556

ภัสสรนันท์ งามพิศุทธิ์พร 2556

สุริยันต์ นาเรียงรัตน์ 2556

ชัญญภัทร ปิญชาน์ไรวินท์ 2556

พัชรี พุทธชงค์ 2556

ภัทธิยา ภัทรเวสสกุล 2556

กิตตินันท์ ศรีมงคล 2556

วิสสุตา สุวรรณปิฎกกุล 2556

ชมพูนุท เจริญชัยยา 2557

พรพรรณ เศรษฐภากรณ์ 2557

กรินทร โตรักตระกูล 2557

นางสาว วรรณะระตี กำเนิดไพรวัน 2557

เบญจญาณี คณากรเจริญสุข 2557

ภัคพล จารุโณประถัมภ์ 2557

เอกภพ ฉายา 2557

ภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ 2557

ตติภา นิติฐิติกร 2557

ภัทรพงศ์ ปันต๊ะ 2557

ณัฐพล พฤฒิศาสตร์ 2557

ไพลิน พันธุ์แน่น 2557

ภาณุพันธุ์ วรรณพานิชย์ 2557

ชิรินทรา หลานสัน 2557

ณฐา เกียรติบารมี 2558

กิตติคุณ ขุนพรหม 2558

จารุวรรณ ทองสงค์ 2558

ณัฐดนัย นาจันทร์ 2558

สุปริญดาภรณ์ วงศ์ยะรา 2558

ชลล์ สุ่มประดิษฐ์ 2558

บุนยธร แคล้วกลาง 2560ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าเข้าร่วมฟังปาฐกถา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-14.30 น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นลำดับต่อไป

โดย Admin ID เมื่อ Sat, 16 Jun 2018

คณะนิติศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ในอนาคตภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานรัฐสภามาเป็นปาฐก ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "สังสันทนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฬ" และขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

โดย admin เมื่อ Fri, 9 Feb 2018


งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72

โดย admin เมื่อ Sat, 3 Feb 2018
ฬ.แซยิด เราก็จะคิดถึงกันมากหน่อย

โดย admin เมื่อ Sat, 27 Jan 2018
สาส์นจากนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย admin เมื่อ Thu, 21 Dec 2017


ภาพความประทับใจ ฬ ในการต้อนรับ ตูน และมอบเงิน จำนวน 999,999 บาท

โดย admin เมื่อ Sun, 3 Dec 2017


งาน Reunion "ฬ๓๐ ... ๓๐ ปี ที่เป็นเพื่อนกัน"

โดย admin เมื่อ Sun, 26 Nov 2017


งาน Reunion "ฬ๓๐ ... ๓๐ ปี ที่เป็นเพื่อนกัน"...เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ย. นี้ @ Bistro Convent ของเพื่อนร่วมรุ่นปุ๊กกี้...โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีเตย ฬ ๓๒ และ น้องอุ้ม กะ ครูบี AF ฬ ๓๓ มาร่วมงาน และร่วมร้องเพลง...

ฬ.17 ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับ

โดย admin เมื่อ Sat, 25 Nov 2017


ฬ.17 ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดที่ สนจ.

โดย admin เมื่อ Tue, 14 Nov 2017


คูณสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ มอบช่อดอกไม้แสดงควมยืนดีกับศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์


งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์​1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

กิจกรรมสมาคม

---------------------------------------------