about

ชื่อสมาคมฯ
สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.)
CHULALONGKORN LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION (C.L.S.A.A)
จดทะเบียนเลขลำดับที่ จ. 1720
จดทะเบียนก่อตั้ง 23 กรกฎาคม 2523
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก
  2. ส่งเสริมเผยแพร่วิทยาการ จัดหาให้ทุนการศึกษาและการวิจัย
  3. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
  4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  5. ส่งเสริมความเจริญให้แก่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงการกฎหมายทั่วไป
  6. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการ นายยงยุทธ ธารีสาร

เกี่ยวกับสมาคม

นิสิตเก่า

Other Link

Facebook


นิสิตเก่าทั้งหมด:11684
เปลี่ยนชื่อ-สกุล:468
สมาขิก:951
อีเมล์:4453
โทรมือถือ:4201
ภาพถ่าย:268

Saturday 21 July 2018